13 มกราคม 2018 อาหารประจำวัน

ขอประทานอาหารประจำวัน

แก่พวกเราในวันนี้

ถอดความจาก มัทธิว 6:11

???????????????????????????????

 ห้องศิลปะ ณ กิตติคุณ เป็นที่ ๆ บุคคลพิเศษในกลุ่มอาการต่าง ๆ มาวาดรูปด้วยกัน.