13 มกราคม 2019 พระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเจ้า

เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า

(เพราะเราเป็นพระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเจ้า..ขยายความ)

  อิสยาห์ 41:10

Namesof-GIs41-10jan