13 มิถุนายน 2016 คนตายได้ยิน

คนตายไปแล้วจะได้ยินเสียงของพระบุตร  และคนที่ฟังจริง ๆ จะมีชีวิต

ถอดความจาก ยอห์น 5:25

john-5-24-25-Daily2016_6_13 (1)