13 มีนาคม 2016 ทรงพระสิริรุ่งโรจน์

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 

สมควรที่เราจะสรรเสริญพระองค์ยิ่งนัก 

ถอดความจาก สดุดี  145:3