13 สิงหาคม 2015 แนะนำพระเจ้าสูงสุด

พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในนั้น 

ทรงเป็นองค์พระเจ้าแห่งสวรรค์และโลก

ถอดความจากกิจการ 17:24
Daily2015_8_12act17-24-25