13 เมษายน 2019 พระเยซูกับจอมเจ้านาย

เรามีอาหารที่จะกินซึ่งเจ้าไม่รู้จัก

ถอดความจากยอห์น 4:32

Namesof-GApril1319-John4-31-34