14 กรกฎาคม 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม

แต่มาเพื่อเรียกคนบาป

ถอดความจาก มาระโก 2:17
Yahweh-Nissijuly14a9Mark2-17