14 กันยายน 2015 เจ้าเป็นใคร?

พระเยซูข้ารู้จัก

เปาโลข้าก็เคยได้ยิน   แต่พวกเจ้าเป็นใคร?

ถอดความจาก กิจการ 19:15
Daily2015_9_-14act19-15-16