14 กันยายน 2018 ขอ หา เคาะ

จงขอ แล้วจะได้รับ จงหาแล้วจะพบ

จงเคาะ แล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า

ถอดความจาก ลูกา 11:9

MobileLuke11-9-10