14 กันยายน 2019 พระศิลา

จะทรงตั้งข้าฯ ไว้บนศิลาสูง

ถอดความจาก สดุดี 27:5

The-RockPS27-5-6