14 กุมภาพันธ์ 2017 ในชื่อของเรา

เจ้าจะขออะไรจากพระบิดาในชื่อของเรา..พระองค์จะประทานให้เจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 16:22

john16-23b-24-Daily2017_2_14