14 กุมภาพันธ์ 2019 ไหน? อยู่ไหน?

แต่อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 17:21

mobileluke17v20-21