14 ตุลาคม 2015 ฝากไว้แล้ว

ข้าฝากท่านกับพระเจ้าและคำแห่งพระคุณที่สร้างท่านขึ้นได้

ถอดความจาก กิจการ 20:32

Daily2015_10_-14act20-32-35