14 ธันวาคม 2016 ทำตามเรา

ถูกแล้ว ที่พวกเจ้าเรียกเราว่าครูและพระผู้เป็นเจ้า…

เพราะเราเป็นอย่างนั้น

ถอดความจากยอห์น 13:13

john13-12-14-Daily2016_12_14