14 ธันวาคม 2017 พบจนได้

สิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณ

ในเวลาเดียวกับที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปถวาย

เขาจึงเข้าไปอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้า…

ถอดความจาก ลูกา 2:27-28

Luke Big 2 27-32resize