14 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์

ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

holy-is-1-4

 

โอ้..ชาติที่บาปหนา ชาติที่แบกภาระหนัก ของความชั่ว เชื้อสายเลวทราม ลูกที่เสื่อมเสีย พวกเขาละทิ้งพระยาห์เวห์ พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์ ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

บาปหนา เป็นคำที่อิสยาห์ใช้อธิบายสภาพของ คนอิสราเอลในสมัยของเขา เป็นคำร้องออกมา อย่างเจ็บปวดเมื่อเขาเห็นลักษณะนิสัยของคน อิสราเอลทั้งปวง พวกเขามีสภาพตรงกันข้าม กับองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลซึ่งปรากฏในหนังสือ อิสยาห์นี้ 25 ครั้ง และไม่ค่อยมีอยู่ในหนังสือเล่ม อื่น ๆ เลย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของอิสยาห์ เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้