14 พฤษภาคม 2015 ความอดทนของพระเจ้า

พระเจ้าทรงอดทนต่อพวกเขาในถิ่นกันดารถึง 40 ปี

ถอดความจากกิจการ 13:18

Daily2015_5_14