14 มิถุนายน 2015 พระเจ้าทรงดี

เพราะองค์พระเจ้าทรงดียิ่งนัก

ความรักมั่นคงของพระองค์มีอยู่ตลอดไป 

ถอดความจาก สดุดี 100:5