14 มิถุนายน 2016 ผู้มีอำนาจตัดสิน

 พระบิดาทรงให้พระบุตรมีอำนาจสูงสุด ในการตัดสินโทษ  
เพราะพระองค์คือบุตรมนุษย์

ถอดความจาก ยอห์น 5:27

john-5-26-27-Daily2016_6_14 (1)