14 มีนาคม 2018 มาเรียกคนบาป

 เราไม่ได้มาเรียกคนดี 

แต่มาเพื่อเรียกให้คนบาปได้กลับใจ

ถอดความจาก ลูกา 5:32

Luke5-30-32re