14 สิงหาคม 2015 พระเจ้าทรงอยู่ไม่ไกล

แต่จริงแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ไกลจากเราเลย 

ถอดความจาก กิจการ 17:27
Daily2015_8_14act17-26-27