14 สิงหาคม 2016 หาพระองค์

ฉันแสวงหาพระเจ้า

จิตวิญญาณของฉันกระหายหาพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 63:1