14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!


เพราะวันของบุตรมนุษย์จะมาเหมือนฟ้าแลบ

ถอดความจาก ลูกา  17:24

พระเยซูทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า อย่าไปเชื่อคนที่อ้างตัวว่า เป็นผู้ช่วยให้รอด

ไม่ต้องเชื่อคนเหล่านั้น แม้แต่นิดเดียว  เวลาพระองค์มา จะมาอย่างทันทีทันควันแน่นอน

luke17-22-25new