14 เมษายน 2016 เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ

ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง

และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ

ถอดความจาก ยอห์น 3:6

john-3-4-6-Daily2016_4_14