14 เมษายน 2019 พระเยซูกับจอมเจ้านาย

ถ้าใครจะรับใช้เรา เขาต้องตามเรามา

ถอดความจาก ยอห์น 12:26

Namesof-Gapril1419-John-12-26