15 กรกฎาคม 2017 สรรเสริญไม่หยุด

พระเจ้าข้า ขอสรรเสริญ เยินยอไท้

ทรงยิ่งใหญ่ เราประกาศ มิขาดพร่ำ

บอกถึงสิ่ง มหัศจรรย์ สรรถ้อยคำ

ที่ทรงทำ เสมอมา  เป็นอาจิณ 

จากสดุดี 75:1   พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับประชานิยม 

 

IMG_6804