15 กุมภาพันธ์ 2017 คำอนุญาตที่ดี

เปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำพังโดยมีทหารคุม

ถอดความจาก กิจการ 28:16

Daily2016_2_-15act28-16