15 กุมภาพันธ์ 2018 มารก็รู้..

พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า!

ถอดความจาก ลูกา 4:34

luke4-33-35a