15 กุมภาพันธ์ 2019 วันของบุตรมนุษย์

แต่ก่อนนั้น พระองค์จะต้องทนทุกข์หลายอย่าง

ถอดความจาก ลูกา 17:24

mobileluke17v22-24