15 ตุลาคม 2018 เจ้ารับเรา เรารับเจ้า

ใครที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์

บุตรมนุษย์ก็จะยอมรับเขาต่อหน้าทูตสวรรค์

ถอดความจาก ลูกา  12:8

mobileLuke12-8-10