15 ธันวาคม 2017 คำบอกล่วงหน้า

พระกุมารจะถูกคนต่อต้าน…

ถอดความจาก ลูกา 2:34

Luke2 33-35re

 

สิ่งที่สิเมโอนพูดนั้น ได้เกิดขึ้นจริง     เมื่อพระเยซูทรงออกไปสอนประชาชน บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ  พระองค์ทรงถูกความชั่วร้าย  ต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะพระองค์ทรงมาเพื่อทำลายการงานของมัน

ดาบจะแทงทะลุใจของมารีย์นั้น ก็คือ … การเป็นมารดาของพระบุตรพระเจ้านั้น แม้จะมีความสุขมาก แต่แล้วเธอจะมีความทุกข์ประดุจดาบแทงใจด้วย