15 พฤศจิกายน 2015 สรรเสริญพระเจ้ากันเถิด

ประชาชาติทั้งปวง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด 

ถอดความจาก สดุดี 117:1

ชาวอินเดีย เตลูกูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ส่วนใหญ่ในแคว้น อานธรประเทศ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย