15 พฤศจิกายน 2017 พูดได้แล้ว!

ทันใด ปากของเศคาริยาห์ก็เปิด ลิ้นหายติดขัด

เขาเริ่มสรรเสริญพระเจ้า 

ถอดความจาก ลูกา 1:64

Luke1 63-64