15 พฤษภาคม 2016 พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์

ตามแผนมั่นคง แน่นอนที่ทรงดำรินานมาแล้ว

ถอดความจาก อิสยาห์ 25:1