15 มกราคม 2019 คิดหาวิธี

ข้าต้องหาทางให้มีคนรับข้าเข้าทำงานเมื่อต้องตกงาน

ถอดความจาก ลูกา 16:4

mobile-Luke16v3-4