15 มิถุนายน 2016 ตัดสินอย่างชอบธรรม

เพราะเรา ทำตามความมุ่งหมายของพระเจ้าผู้ทรงส่งเรามา

ถอดความจาก ยอห์น 5:30

john-5-28-30-Daily2016_6_15