15 มิถุนายน 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

เรามีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนตาย

ถอดความจากวิวรณ์ 1:18

Namesof-G-jun1519-Rev-1-17-18