15 มีนาคม 2016 ท่านอยู่ท่ามกลางเรา

แต่ท่ามกลางพวกเจ้า มีผู้หนึ่งที่เจ้าไม่รู้จัก

ถอดความจาก ยอห์น 1:26

john-1-26-Daily2016_3_15