15 สิงหาคม 2018 ถึงไม่ต้อนรับ ก็…

พวกเจ้าจงแน่ใจว่า อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว

ถอดความจาก ลูกา 10:11

MobileLuke10-10-12re