15 เมษายน 2015 แนะนำบารนาบัส

บารนาบัสเป็นคนดี เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความเชื่อ

ถอดความจากกิจการ 11:24

Daily2015_4_15