15 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

ขอให้องค์กษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า

ทรงพระเจริญ

ถอดความจาก

MobileLuke19v37-38