16 กันยายน 2015 เผาให้หมด!

พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงแผ่ขยายออกไป และชนะใจคนมากมาย

ถอดความจาก กิจการ 19:20
Daily2015_9_-16act19-19-20