16 กันยายน 2017 ยอดคำของพระเจ้า

ข้าพระองค์ รักบัญญัติ แน่ชัดยิ่ง

คิดถึงจริง ตลอดวัน หมั่นหวงแหน

ข้าฯ มีกฎ ตลอดไป ไว้เป็นแกน

รู้ถึงแก่น ฉลาดสู้ ศัตรูพาล

สดุดี 119:97   จาก พระวจนะสำหรับยุคใหม่

ฉบับประชานิยม 1981

psalm119 copy