16 กุมภาพันธ์ 2016 นัดพบ

เปาโลเชิญเหล่าผู้นำชาวยิวในโรมมาพบเขา  

ถอดความจาก กิจการ 28:17
Daily2016_2_-16act28-17