16 กุมภาพันธ์ 2019 เพราะพระองค์คือ…

เพราะว่าเราคือ องค์ทรงธรรมผู้ดำรงนิรันดร์ (พระยาห์เวห์)

ถอดความจาก มาลาคี 3:6

 

Namesof-Gfeb1619Mal3-6