16 กุมภาพันธ์ 2020 องค์ผู้พิพากษา

Judge-Acts-10-42

 

และพระเยซูทรงบัญชาให้เรา ประกาศแก่คนทั้งหลายเพื่อยืนยันว่า พระองค์คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ถอดความจาก กิจการ 10:42

 

พระเจ้าพระบิดา ทรงแต่งตั้งพระเยซูเป็นผู้พิพากษา อาจมีเหตุผลหลายอย่าง แต่ที่เรารู้คือ พระองค์ ทรงเป็นผู้เดียวที่เหมาะสม ทรงเป็นทั้งพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างที่ พระเจ้าทรงประสงค์ ทรงเข้าใจมนุษย์ดีเพราะ ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลาย ฮีบรู 2:14-18 ขอสรรเสริญและน้อมรับพระองค์ ผู้ทรงเป็นผู้พิพากษามนุษย์ทุกคน