16 ตุลาคม 2018 ทรงสอนเอง

ในเวลานั้น องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์

จะทรงสอนเจ้าว่า เจ้าควรพูดอะไร

ถอดความจากลูกา 12:11-12

mobileLuke12-11-12