16 ธันวาคม 2017 สูงส่ง vs ต่ำต้อย

แม้พระเจ้าทรงสู่งส่งยิ่งนัก

แต่พระองค์ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อย

ถอดความจากสดุดี 138:6

???????????????????????????????