16 ธันวาคม 2018 ย้อนระลึกถึงวันคริสตสมภพ

โยเซฟตั้งชื่อทารกน้อยนั้นว่า “เยซู”

ถอดความจาก มัทธิว 1:25

mobile-xmasMat1-24-25