16 พฤศจิกายน 2016 เป็นตามนั้นจริง

ลูกสาวศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย

พระราชาของเจ้าทรงลา เสด็จมาแล้ว

ถอดความจาก ยอห์น 12:15

john12-14b-16-Daily2016_11_16 (1)